logo450

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani.

Za uporabo naše spletne strani se morate strinjati s pogoji Zasebnosti.

Na podlagi 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) ter Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS št. 98/2003) so člani Društva diabetikov Maribor na rednem občnem zboru dne 28. februarja 2014, sprejeli

PRAVILA

DRUŠTVA DIABETIKOV MARIBOR

SPLOŠNE DOLOČBE

1.
člen

Društvo diabetikov Maribor (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, neposredno ali posredno prizadetih s sladkorno boleznijo in njenimi posledicami ter vseh drugih fizičnih oseb, ki so pripravljeni na kakršenkoli način pomagati osebam, prizadetih s sladkorno boleznijo.

V društvu se člani združujejo z namenom, da v njem skupno ter skupaj z ostalimi zainteresiranimi organi, organizacijami ter pravnimi in fizičnimi osebami, povezanimi s to problematiko:

- usklajujejo in zadovoljujejo lastne in javne interese na področju zdravstvene vzgoje ter zdravstvene zaščite oseb s sladkorno boleznijo in oseb, ki jih na kakršenkoli možen način ogroža sladkorna bolezen

- kot občinsko društvo pomaga pri reševanju skupnih zdravstvenih problemov teh oseb.

2.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Društvo predstavlja in zastopa predsednik, v primeru zadržanosti ga po njegovem pooblastilu nadomešča podpredsednik, v primeru odsotnosti podpredsednika pa drugi, pooblaščeni član izvršnega odbora.

Društvo ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila v obsegu svoje dejavnosti, v skladu s temi pravili, z Zakonom o društvih in njegovimi izvedbenimi akti. Društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem, odgovorne osebe pa z vsem svojim premoženjem do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile v svojo korist ali v korist koga drugega na račun zmanjšanja premoženja društva. Za obveznosti društva solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb društva pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

3. člen

Društvo ima okrogel žig z napisom DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR. V sredini žiga je letnica »1956«. Društvo ima svoj emblem :

4. člen

Društvo se lahko na podlagi sklepa Izvršnega odbora združuje v regionalna, državna in mednarodna združenja, ki imajo enako ali podobno področje delovanja.
Društvo je član Zveze društev diabetikov Slovenije, ki deluje na področju Republike Slovenije.

IME IN SEDEŽ

5. člen

Ime društva: DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR
Sedež društva: Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6. člen

Namene, opredeljene v 1. členu teh pravil, uresničujejo v društvu združeni člani in druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri delu društva tako, da s skupnimi napori, z ustrezno porazdelitvijo izpolnjevanja nalog iz temeljne in spremljajočih dejavnosti, dosegajo skupne cilje, ki so določeni v teh pravilih in v programih društva, ki so sprejeti v skladu z njimi.

Društvo kot humanitarna organizacija za kronične sladkorne bolnike s svojo dejavnostjo skrbi za enakopravno vključevanje kroničnih sladkornih bolnikov v sobivanje z zdravimi ljudmi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja ter za preprečevanje napredovanja bolezni v invalidnost in se zavzema za ukrepe, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti ter nudi pomoč, če do invalidnosti pride, seveda v okviru svojih možnosti in pristojnosti društva.

7. člen

Društvo deluje pretežno na naslednjih področjih, ki so povezana z zdravljenjem sladkorne bolezni in življenjem oseb s sladkorno boleznijo:
- zdravstveni problematiki oseb s sladkorno boleznijo
- seznanjanjem članov, njihovih družinskih članov ter javnosti s sladkorno boleznijo in z zdravstvenim vidikom bolezni
- socialno ekonomski problematiki oseb s sladkorno boleznijo ter njihovih svojcev
- pravilni prehrani oseb s sladkorno boleznijo
- informiranjem članstva, javnosti in organov oblasti o sladkorni bolezni in z njo povezanimi problemi
- organizaciji javnih prireditev društva v dobrobit boja proti sladkorni bolezni
- zdravstveno rekreativni dejavnosti sladkornih bolnikov

Društvo kot organizacija za kronične sladkorne bolnike uresničuje cilje iz 6. člena teh pravil tako, da za člane:
- oblikuje pobude za celostno ohranjanje ali izboljšanje kakovosti življenja s kronično sladkorno boleznijo na področju zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izobraževanja in raziskovanja
- predlaga in sprejema ukrepe za enakopravno vključevanje oseb s kronično sladkorno boleznijo v vsa področja družbenega življenja
- izvaja programe za preprečevanje nastanka sladkorne bolezni za celotno populacijo
- sodeluje s pristojnimi državnimi in drugimi organi pri razreševanju problematike oseb, prizadetih s sladkorno boleznijo
- organizira predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni, o zdravi prehrani, o zdravem načinu življenja in strokovna predavanja, povezana s to tematiko
- sodeluje s proizvajalci zdravil, zdravstvenih pripomočkov in drugih proizvodov, ki osebam s sladkorno boleznijo lajšajo življenje, oz. omogočajo njegovo večjo kakovost, organizira prikaz le-teh, po dogovoru pa tudi nudi pomoč članu društva pri nakupu ustreznih zdravil v okviru svojih organizacijskih možnosti.
- organizira sestanke, srečanja društva in druge oblike sestajanja oseb s sladkorno boleznijo in drugih fizičnih oseb, ki so s to problematiko povezani, da lahko na teh srečanjih prihajajo do koristnih izmenjav informacij, izkušenj in spoznanj
- organizira družabna srečanja društva (šport, izleti, skupinske terapije, zdraviliška okrevanja, predstavitve) za člane društva
- izvaja posebne socialne programe za osebe s sladkorno boleznijo, da bi jim bilo zagotovljeno enakopravno vključevanje v življenje
- izvaja zdravstvene strokovne programe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo – članov društva
- pridobiva sredstva za svoje delovanje od lokalnih skupnosti, javnih zavodov, humanitarnih ustanov ali fundacij, pokroviteljev, darovalcev in članov
- z zbranimi sredstvi financira osnovno delavnost društva

NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA TER PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

8. člen

Člani društva so lahko vse fizične in pravne osebe, ki želijo sodelovati pri delovanju društva z namenom, da s svojim delom omogočijo lažje in kvalitetnejše življenje osebam, ki jih je prizadela sladkorna bolezen. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba, ki ima enake pravice in dolžnosti kot izhaja iz 11. in 12. člena pravil društva.
V primeru, da so kapacitete pri katerikoli organizirani aktivnosti društva ne zadostne za potencialne udeležence, imajo prednost sladkorni bolniki in njihovi partnerji, pri nadaljnji selekciji se upošteva socialni kriterij.
Delo v društvu je prostovoljno in praviloma brez plačila. Izvršni odbor lahko izjemoma določi denarno ali drugo nagrado posameznim članom, za opravljeno delo in način izplačila. Predsednik društva lahko dobi denarno ali drugo nagrado za uspešno vodenje društva ali drugo opravljeno delo na predlog Izvršnega odbora, ki ga potrdi Občni zbor društva.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. O članstvu odloča Izvršni odbor društva.

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno. Izvršni odbor društva ureja članstvo v društvu za državljane Republike Slovenije in za tujce pod enakimi pogoji. Pravice in dolžnosti tujcev so enake kot pravice in dolžnosti ostalih članov društva.
Članstvo v društvu izkazujejo člani s člansko izkaznico in s plačano letno članarino. Višino letne članarine določa Izvršni odbor.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom
- z izključitvijo
- s smrtjo
- s črtanjem po 2 letih neplačane članarine

Vsak član lahko prostovoljno izstopi iz društva na način, da sporoči svojo odločitev pisno Izvršnemu odboru društva.
Pred izstopom mora poravnati morebitne neporavnane obveznosti do društva in članarino za tekoče leto.
Vplačana članarina se z izstopom ne vrača.

Člana društva, ki deluje v nasprotju s pravili škoduje ugledu društva, Izvršni odbor lahko izključi iz članstva po opravljenem disciplinskem postopku na prvi stopnji. Izda sklep o izključitvi z obrazložitvijo in pisno obvesti člana – kršitelja.

11. člen

Člani, ki so plačali članarino imajo naslednje pravice:

1. voliti in biti izvoljen v organe društva
2. sodelovati pri oblikovanju programa društva in pri izvajanju nalog društva
3. dajati predloge za uresničitev nalog in predloge za izboljšanje dela društva
4. postavljati v organih društva vprašanja in sodelovati pri obravnavanju teh vprašanj
5. dobivati publikacije društva
6. biti obveščeni o delu organov društva
7. sodelovati s člani organov društva pri delu organov društva.

12. člen

Člani, ki so plačali članarino imajo naslednje dolžnosti:

1. sodelovati pri uresničevanju skupnih nalog ter s svojim delom prispevati k aktivnosti izpeljave osnovne dejavnosti društva
2. izvajati sklepe organov društva in se ravnati po stališčih, ki jih sprejme občni zbor in organi društva
3. plačevati članarino društva,
4. izpolnjevati strokovne obveznosti v skladu s pravili, programi dela in sklepi organov društva.

Pravice in dolžnosti mladoletnega članstva so, da imajo posvetovalni glas, da lahko volijo, vendar ne morejo biti voljeni v organe društva, da za svoje delo v društvu sprejemajo pohvale in nagrade in da s svojim obnašanjem v društvu in v javnosti ne škodijo ugledu društva.

Pravice in dolžnosti mladoletnega članstva v društvu izvajajo in nadzorujejo starši, skrbniki in zakoniti zastopniki mladoletnih članov društva ter člani izvršnega odbora društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVA:
ORGANI DRUŠTVA IN NJIHOVO DELOVNO PODROČJE

13. člen

Organi društva so:

1. Občni zbor
2. Predsednik kot zastopnik
3. Izvršni odbor
4. Nadzorni odbor
5. Stalne komisije

Seje vseh organov društva so javne. Javnost je izključena le v primerih poslovne tajnosti ter zaradi zavarovanja osebnega dostojanstva ali zaščite posameznika.

Mandatna doba članov organov društva je 4 leta. Mandatna doba za začasne komisije in delovna telesa s sklepom določi Izvršni odbor. Tako določen mandat ne more biti daljši od mandata organa, ki je delovno telo ustanovil.
Mandat posameznega člana, ki opravlja določeno funkcijo, se lahko ponovi.

Mandat članu Izvršnega in Nadzornega odbora ali komisije lahko preneha pred iztekom, če mu preneha članstvo v društvu, zaradi nezdružljivosti funkcij, ki jih sprejme v času trajanja mandata, ali na lastno zahtevo.

Članstvo v Izvršnem odboru društva izključuje članstvo v Nadzornem odboru društva ter obratno.

14. člen

1. Občni zbor društva

Občni zbor je najvišji organ društva, ki so mu za svoje delo odgovorni vsi organi društva. Občni zbor sestavljajo člani društva. Člani društva in pooblaščene osebe pravnih oseb sodelujejo pri občnem zboru neposredno osebno. Pooblaščene osebe pravnih oseb pri občnem zboru društva nimajo posebnih pravic in dolžnosti.

Občni zbor skliče zastopnik društva po potrebi, vendar vsako koledarsko leto. Skliče ga po sklepu Izvršnega odbora, ki predlaga dnevni red, na zahtevo Nadzornega odbora ali na pisno zahtevo 1/5 članov društva v roku 15 dni po prejetju zahteve.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor na predlog predsednika društva. O poteku občnega zbora zapisnikar piše zapisnik. Zapisnik podpišeta predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar, overita ga dva overitelja, ki ju določi občni zbor.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

15. člen

Občni zbor je sklepčen, če je na njem navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 30 članov društva. Če tudi tokrat ni sklepčen, se občni zbor ponovno skliče.

16. člen

Sklicatelj občnega zbora mora objaviti sklep o sklicu z vabilom, ki mora vsebovati:
- predlog dnevnega reda
- čas in kraj občnega zbora
- kdo je sklicatelj, oz. na čigavo pobudo se občni zbor sklicuje
Vabilo mora biti objavljeno najmanj 8 dni pred datumom sklica občnega zbora.

17. člen

2. Redni občni zbor

Redni občni zbor ima naslednje naloge:
1. Sklepa o dnevnem redu
2. Izvoli in razrešuje organe društva. Volitve so javne, če občni zbor ne določi drugače,
3. Sprejme poslovnik o delu organov društva,
4. Obravnava in sprejema poročila Izvršnega odbora in organov društva
5. Sprejema letni program društva
6. Izvoli in razrešuje člane organov društva
7. Izvoli in razrešuje predsednika in podpredsednika
8. Sprejema pravila društva, splošne akte društva, če tako predvidevajo pravila, ter njihove spremembe in dopolnitve,
9. Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin društva,
10. Obravnava in sklepa o izvajanju pomembnejših nalogah društva
11. Sprejema finančni načrt in letno finančno poročilo društva za preteklo leto,
12. Sklepa o prenehanju društva, o spojitvi in o pripojitvi,
13. Odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora,
14. Dokončno odloča o pritožbi člana kršitelja o izključitvi iz društva kot organ druge stopnje,
15. Imenuje častne člane društva
16. Odloča o denarni ali drugi nagradi predsedniku društva

Sklep občnega zbora je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica prisotnih članov.

18. člen

3. Izredni občni zbor

Izredni občni zbor se skliče na pobudo:
1. Če se tako odloči in sprejme sklep o sklicu izvršni odbor društva
2. Na zahtevo nadzornega odbora društva
3. Na zahtevo 1/5 članov društva.

Predsednik izvršnega odbora je dolžan sklicati občni zbor v roku 15 dni po prejemu pobude. Če tega ne stori, skliče izredni občni zbor predlagatelj sam.
V pisnem vabilu za izredni sklic občnega zbora je sklicatelj dolžan navesti predlog dnevnega reda, čas in kraj občnega zbora in na čigavo pobudo se sklicuje. Izredni občni zbor odloča samo o vprašanjih, zaradi katerih je sklican. Izredni občni zbor je sklepčen, če se ga udeleži vsaj 1/5 članov društva.

4. Izvršni odbor

19. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, šteje 7 članov in ga sestavljajo:

- predsednik – zastopnik
- podpredsednik
- 5 izvoljenih članov

20. člen

Izvršni odbor ima naslednje naloge:

- vodi delo društva med dvema rednima občnima zboroma
- pripravlja predlog programa in finančnega načrta in letno finančno poročilo društva
- sprejema letni koledar srečanj članov društva
- pripravlja redne in izredne občne zbore
- pripravlja in izvaja akcijski program društva
- pripravlja in sklicuje razne posvete, razgovore z vsemi organi, po potrebi pa tudi širše
- vodi disciplinske postopke na prvi stopnji in izreka disciplinske ukrepe v društvu po pravilniku o disciplinskem postopku
- odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja društva,
- obravnava pobude in predloge članov in pokroviteljev
- izvaja strokovne naloge, ki izhajajo iz sklepov občnega zbora ali izhajajo iz programov in aktov organov društva.
- imenuje predstavnike v Zvezo društev diabetikov Slovenije in njune organe
- sprejme poslovnik o svojem delu
- odloča o denarnih in drugih nagradah posameznikom
- imenuje lahko častno razsodišče
- vodi kandidacijski postopek za redne in nadomestne volitve
- imenuje nadomestnega člana v organe društva do nadomestnih volitev v primeru:
• če član Izvršnega odbora ali Nadzornega odbora odstopi
• če je član bil neopravičeno odsoten na treh zaporednih sejah

Sklep izvršnega odbora je sprejet, če je za sklep glasovalo več kot polovica vseh članov izvršnega odbora.

5. Nadzorni odbor

21. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor društva.
Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina članov..
Nadzorni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:

- med svojimi člani izbere predsednika
- predsednika nadzornega odbora se vabi na seje organov društva. Če se seje sam ne more udeležiti, lahko na sejo pošlje drugega člana odbora.
- Nadzorni odbor tekoče spremlja finančno in materialno poslovanje društva, preverja skladnost sklepov organov društva z zakonskimi določbami ter določbami teh pravil in s programi društva, opozarja na napake in možnosti napak pri uporabi finančnih sredstev ter v celoti nadzoruje finančno-materialno poslovanje društva in njegovih organov in izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva.
- Nadzorni odbor vsako leto pregleda finančno-materialno poslovanje društva. O tem sestavi posebno poročilo, ki ga predsednik odbora poda na rednem občnem zboru tako, da podrobno poroča o finančnem stanju društva in gospodarjenju z njegovimi sredstvi

6. Stalne komisije

22. člen

Za uresničevanje nalog, ki so povezane z delovanjem društva, Izvršni odbor določi:

- sekcijo za šport in rekreacijo
- komisijo za socialna vprašanja
- druge komisije glede na potrebe društva

Izvršni odbor s sklepom določi delovno področje, oziroma konkretne naloge, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način imenovanja in razrešitve članov sekcije in komisij. Vsako sekcijo ali komisijo vodi njen predsednik, ki je imenovan s sklepom o ustanovitvi sekcije ali komisije in je odgovoren za njeno pravilno in uspešno delo.

23. člen

Predsednik Izvršnega odbora

Predsednik Izvršnega odbora opravlja naslednje naloge:
1. Zastopa in predstavlja društvo pri državnih organih, organih lokalne skupnosti, zavodih, fundacijah, ustanovah in tretjih osebah doma in v tujini
2. Kot zakoniti zastopnik v imenu in za račun društva v pravnem prometu podpisuje pogodbe društva in vse akte društva
3. Sklicuje občni zbor in Izvršni odbor društva
4. Vodi seje Izvršnega odbora
5. Skrbi za izvršitev sprejetih sklepov občnega zbora in Izvršnega odbora
6. Podpisuje vso korespondenco društva
7. Skrbi za priliv finančnih sredstev v društvo ter izvaja izvrševanje finančnega načrta društva oz. razpolaganje s sredstvi po sklepih pristojnih organov
8. Je odgovoren za zakonitost dela društva

24. člen

Podpredsednik izvršnega odbora

Podpredsednik izvršnega odbora nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. Za opravljeno delo je odgovoren predsedniku društva in Izvršnemu odboru.

25. člen

Strokovni delavec društva
Za opravljanje strokovnih in administrativnih nalog, ima društvo strokovnega delavca s katerim se sklene pogodba o delovnem razmerju. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva. Dela in naloge strokovnega delavca so opredeljene v posebnem aktu, ki ga sprejme izvršni odbor društva.

Društvo ima lahko za uresničevanje svojih nalog tudi zunanje strokovne sodelavce, s katerimi se sklenejo ustrezne pogodbe na predlog Izvršnega odbora.

PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE

1. Premoženje društva

26. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino
- iz naslova materialnih pravic in osnovne dejavnosti društva
- iz namenskih sredstev proračunov in javnih sredstev za izvajanje specifičnih programov društva
- iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS za izvajanje dogovorjenih programov
- iz sponzorstva, donacij, daril in volil,
- iz javnih proračunskih sredstev,
- prihodki od pridobitne dejavnosti društva
- prihodki od premičnih in nepremičnih stvari društva
- z zbiranjem prostovoljnih prispevkov
- iz drugih virov

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje nepridobitne osnovne dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
Društvo ima svoj transakcijski račun. Podpisnike dokumentov finančnega poslovanja določi s sklepom Izvršni odbor. Finančno materialno poslovanje je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v zadevno dokumentacijo po predvidenem postopku.

2. Pridobitna dejavnost

27. člen

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa specialni zakon v povezavi z nameni in cilji društva. Društvo poleg osnovne neprofitne dejavnosti opravlja še stransko pridobitno dejavnost in to:
1. Izdaja publikacije društva, revijo društva, brošure društva, knjigo društva in s tem povezano publicistično dejavnost društva o sladkorni bolezni in z njo povezanih problemih (J 58.140- izdajanje revij in druge periodike)
2. Organizira javne humanitarne prireditve društva v dobrobit boja proti sladkorni bolezni (N 82. 300- organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
3. Organizira društvene prireditve,, katerih čisti dobiček je namenjen ciljem delovanja društva (N 82. 300- organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
4. Organizira izdelavo in ponudbo spominkov društva, plaket društva, maskot društva in podobnega propagandnega materiala društva, ki opozarja na dejavnost društva, pomembne dogodke ali katerikoli dogodek, povezan z delovanjem društva ter, če so širšega značaja, njihovo prodajo pod pogoji iz Zakona o trgovini, pri čemer je čisti dobiček pridobitne dejavnosti Društva namenjen za financiranje ciljev delovanja društva (G 47.190 – druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah)
5. Reklamiranje sponzorjev na lastnih prireditvah, za kar bo sklenjena pogodba (M 73.120 – posredovanje oglaševalskega prostora)

Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost društva, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo društva sestavlja določeno storitev društva ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
Društvo lahko za doseganje namena in ciljev društva ustanovi gospodarsko družbo ali poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti društva tudi drugim pravnim osebam na temelju ustrezne zakupne ali sorodne pogodbe.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva v skladu s temeljnim aktom.

28. člen

Društvo ima lahko tudi pokrovitelje, donatorje in sponzorje. Pokrovitelji so fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Pokrovitelji – pravne osebe so lahko zdravstvene, dobrodelne, zasebne, izobraževalne, znanstvene, poslovne ali druge organizacije ali posamezniki, ki s samostojnim delom opravljajo kakšno zdravstveno dejavnost (s.p., zdravniki, ki opravljajo zasebno dejavnost.) ki je v povezavi z osnovno dejavnostjo društva.
Pravice, dolžnosti in obveznosti med društvom in donatorji ter – sponzorji so določene v pogodbi.

Pokrovitelj – pravna oseba je lahko:

- generalni pokrovitelj (prevzame skrb za materialno pokrivanje večine stroškov delovanja društva)
- pokrovitelj (materialno podpira dejavnost društva v celoti)
- prispevni pokrovitelj (materialno podpira določeno dejavnost društva, kot na primer prehrana, šport, okrevanje ipd.)
- podporni pokrovitelj (materialno podpre določeno akcijo, na primer srečanje, udeležbo na prireditvi društva ipd.).

Pogoji in obseg sodelovanja se določijo s pogodbo, ki jo posamezni pokrovitelj – pravna oseba, sklene z društvom. O pogojih pokroviteljstva in o podpisu pogodbe odloča Izvršni odbor, ki mora o svojem delu na tem področju v letnem poročilu izčrpno poročati občnemu zboru.

Društvo ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspeh društva. Naziv častnega člana društva podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja, temveč ima samo posvetovalni glas.

3. Finančno poslovanje

29. člen

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem materialnem poslovanju na način dvostavnega knjigovodstva in v pisni obliki. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva in predpisi o računovodstvu ter finančno materialnem poslovanju. Če društvo opravlja pridobitno dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno.

30. člen

Za vodenje knjigovodskih finančnih poslov sklene društvo na osnovi sklepa Izvršnega odbora v skladu z aktualnimi predpisi pogodbo z zunanjim strokovnim registriranim finančnim izvajalcem, ki samostojno odgovarja za pravočasno in pravilno opravljeno delo za društvo v obsegu in vsebini, ki ju določa taka pogodba.
Društvo mora oddati do 31. marca tekočega leta na AJPES Maribor letno finančno poročilo društva za preteklo leto.

31. člen

Poročilo o poslovanju v koledarskem letu, ki ga obravnava in sprejema občni zbor društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu z računovodskimi standardi za društva, zakona o društvih in tega temeljnega akta društva.

32. člen

Poslovne knjige društva pregleda Nadzorni odbor najmanj 1x letno in o svojih ugotovitvah poroča občnemu zboru. Izvršni odbor lahko od Nadzornega odbora zahteva, da po potrebi opravi pregled tudi med letom.

33. člen

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

PRENEHANJE DRUŠTVA

34. člen

Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo, s pripojitvijo, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

35. člen

Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva.

Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, zavoda, ustanove, lokalne skupnosti, ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če naslednik ni določen, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, kjer je imelo društvo sedež. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev.

36. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha z delovanjem ali če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih. Društvo deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, če s svojim delovanjem povzroča kazniva dejanja, spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.

JAVNOST DELA

37. člen

Delo društva je javno. Društvo obvešča člane o svojem delu tako, da članstvu zagotavlja pravico do vpogleda v katero koli dokumentacijo društva.
Javnost dela se zagotavlja z občasnimi pisnimi obvestili, predvsem pa prek lastne spletne strani.
Javnost dela se zagotavlja tudi s prispevki funkcionarjev in članov društva v reviji Sladkorna.

Javnost se zagotavlja tudi tako, da se izobraževanje ne omejuje zgolj na člane, ampak je namenjeno tudi širši javnosti.

Javnost je izključena le v primerih poslovne tajnosti ter zaradi zavarovanja osebnega dostojanstva ali zaščite posameznika.

Gradivo s tajnimi podatki mora biti kot tako ustrezno označeno. Kdor je seznanjen ali ve za podatke, ki so tajni, je njihovo tajnost dolžan varovati.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren zastopnik – predsednik Izvršnega odbora.

V primeru izrednih razmer, vojne ali naravne nesreče deluje društvo po navodilih Izvršnega odbora v skladu z veljavno zakonodajo.

POHVALE IN PRIZNANJA

38. člen

Za uspešno in kakovostno delo pri uresničevanju ciljev društva, to podeljuje priznanja in pohvale. Pohvale in priznanja podeljuje občni zbor na utemeljen pisni predlog Izvršnega odbora društva na predhodni predlog članov društva.

39. člen

Pohvale in priznanja so:
1. pohvala
2. bronasta plaketa
3. častni naziv

Bronasto plaketo društva podeljuje društvo svojim zaslužnim rednim članom in fizičnim ter pravnim osebam, ki imajo zasluge pri uresničevanju programov društva ali pri doseganju skupnih ciljev društva na višji ravni.

Društvo lahko predlaga člane društva za pridobitev odlikovanja lokalne skupnosti in državnega odlikovanja v skladu z veljavno zakonodajo RS.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Spremembe teh pravil se sprejemajo po enakem postopku kot ta pravila. Pravila tolmači predsednik Izvršnega odbora društva.

41. člen

V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje akte in sicer:
1. Poslovnik o delu organov društva
2. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju
3. Pravilnik o disciplinskem postopku.

Akti društva ne smejo biti v nasprotju s pravili društva in usklajeni ter sprejeti v roku 9 mesecev po registraciji spremembe pravil društva.
Pri zadevah, ki niso urejene s temi pravili, se neposredno uporabljata Zakon o Društvih in Zakon o humanitarnih organizacijah.

42. člen

Ta spremenjena pravila stopijo v veljavo z dnem, ko so sprejeta na občnem zboru društva in jih potrdi Upravna enota Maribor.

Z dnem sprejema spremenjenih pravil društva prenehajo veljati pravila z dne
1. marec 2013.

Maribor, dne 28. februar 2014

Predsednik:
Mirko Topolovec